Na temelju članka 80.stavka 3. i  4., a u svezi sa člankom 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, br. 76/93.) te članka 57. Zakona o predškolskom odgoju  i  obrazovanju  (“Narodne  novine”,  br. 10/97, 107/07, 94/13 ), DV Montessori dječja kuća, Split,  u daljnjem tekstu: Vrtić /, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. listopada 2013. godine ,  uz prethodnu suglasnost  osnivača  Ligije Krolo, Dračevac 10, SPLIT, (u daljnjem tekstu: Osnivač), donosi  odluku o novom statutu

 

S   T   A   T   U   T

 

I.   OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim   Statutom, sukladno zakonskim odredbama,  pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela Vrtića, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Vrtića, javnost rada te druga pitanja  važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Vrtića.

 

Članak 2.

 Vrtić djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja kao  javnu službu kroz  ostvarivanje programa odgoja i  obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi / u daljnjem tekstu: predškolski odgoj /, prilagođene razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

 

Djelatnost Vrtića  predstavlja dio  javnih potreba Grada Splita u području predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 3.

Osnivač i vlasnik  Vrtića je Ligija Krolo.

Vrtić je osnovan temeljem Odluke  o osnivanju  od 1. studenog 1997. god.

 

Članak  4.

Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova  kod Trgovačkog suda u Splitu  MBS: 060071991

 

Vrtić je upisan i u evidenciju ustanova  koju vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.

 

II.  NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.

Vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić Montessori dječja kuća.

 

Sjedište Vrtića je u Splitu, Viška 7.

 

Članak 6.

Vrtić može promijeniti naziv i sjedište Odlukom Osnivača, a na prijedlog Upravnog vijeća.

 

Članak 7.

Naziv Vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na  objektima  u  kojima  obavlja  djelatnost  predškolskog  odgoja.

 

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

 Članak 8.

Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića sukladno Zakonu i ovom Statutu.

 

Ravnatelj je poslovodni i  stručni voditelj Vrtića i odgovoran je za obavljanje

stručnog rada.

 

Članak 9.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi Vrtića u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama Zakona kojim se uređuju obvezni odnosi i  uz suglasnost osnivača.

 

Članak 10.

U pravnom prometu Vrtić koristi pečat.

 

Pečat je četvrtastog oblika s  upisanim  punim nazivom i sjedištem Vrtića.

 

Članak 11.

Pečatom se ovjeravaju sve isprave i akti u pravnom prometu i poslovanju Vrtića.

 

IV. IMOVINA VRTIĆA I ODGOVORNOSTI

      ZA NJEGOVE OBVEZE

Članak 12.

Imovinu Vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.

 

Imovinom raspolaže Vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom,

drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

 

Imovinu Vrtića čine prostor,  oprema i pomagala koja  mu  je na raspolaganje stavio Osnivač.

 

Članak 13.

Eventualno ostvarena dobit Vrtića upotrebljava se  isključivo za unapređivanje djelatnosti.

O raspodjeli dobiti  odlučuje Osnivač.

 

Članak 14.

Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cijelom svojom imovinom.

 

Osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vrtića.

 

Članak 15.

Vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći, otuđiti ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu bez obzira na njezinu vrijednost.

 

Članak 16.

Vrtić ima jedinstven žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

 

 

V.   DJELATNOST VRTIĆA

Članak 17.

 Djelatnost vrtića jest predškolski odgoj i obrazovanje te  skrb o djeci predškolske dobi.

U vrtiću se  ostvaruju:

 1. Montessori program – u okviru ovog programa provodi se primarni program
 2. Programi ranog učenja stranih jezika,
 3. Program integracije djece s teškoćama,
 4. Program predškole ( stupa na snagu 31.08.2014. po Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13 )

 

Djelatnost Vrtića ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Na programe vrtića  suglasnost daje Ministarstvo znanosti,  obrazovanja i športa.

 

Članak 18.

Djelatnost predškolskog odgoja Vrtić obavlja  kao javnu službu.

Pri obavljanju poslova kojima se odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika Vrtić je dužan primjenjivati odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Javne ovlasti Vrtića su: – upis djece u Vrtić

– ispis djece iz Vrtića sa vođenjem odgovarajuće dokumentacije

– izdavanje potvrda i upisivanje podataka o Vrtiću  u zajednički elektronički upisnik.

Članak 19.

Vrtić može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost Osnivača.

 

Članak 20.

Vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg Plana i programa rada te kurikuluma Vrtića koji se donose za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

 

Godišnjim Planom i programom rada podrobnije se utvrđuju oblici i trajanje pojedinih programa,   programi odgojno-obrazovnog rada, programi zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programi socijalne skrbi kao i drugi programi koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

 

Kurikulumom  se utvrđuje program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

 

Vrtić provodi programe predškolskog odgoja po oblicima i trajanju programa, broju odgojnih skupina i broju  djece  sukladno planu upisa koji donosi upravno vijeće uz suglasnost Osnivača  i sukladno Državnom pedagoškom standardu.

 

Članak 21.

Godišnji kurikulum donosi upravno vijeće Vrtića , uz suglasnost Osnivača, najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

 

Godišnji Plan i program rada obvezno se dostavlja Ministarstvu znanosti, prosvjete i športa RH, Županijskom uredu nadležnom za poslove prosvjete u Splitu I Odjelu Grada Splita nadležnom za poslove prosvjete.

 

Kurikulum  donosi upravno vijeće Vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine.

 

Članak 22.

Vrtić je dužan ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci u skladu sa Zakonom.

 

Članak 23.

Vrtić skrbi o zdravstvenom stanju djece, o prehrani djece za vrijeme boravka u Vrtiću u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

 

 

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I

      NAČIN RADA VRTIĆA

 

Članak 24.

Vrtić se ustrojava kao samostalna i jedinstvena organizacija.

 

Unutarnje ustrojstvo i način rada Vrtića uređuje se na način na koji će se najbolje ostvarivati svrha, ciljevi i zadaće ustanove.

 

Članak 25.

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja i skrbi o djeci, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Vrtića kao javne službe.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta u Vrtiću i rad Vrtića kao javne službe.

 

Članak 26.

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se djelotvoran rad Vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i drugog stručno-pedagoškog rada, te drugih pomoćno-tehničkih poslova.

 

Članak 27.

U Vrtiću rad s djecom organizira se u  vrtićkim odgojnim skupinama.

 

Broj  odgojnih  skupina djece, broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u pojedinim odgojnim skupinama, te   normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini uređuje se sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja u RH.

 

Članak 28.

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane ostvaruju se sukladno propisima ministra zdravstva Republike Hrvatske.

 

Programi socijalne skrbi u Vrtiću ostvaruje se na način koji propisuje ministar rada i socijalne skrbi.

 

 

 

Članak 29.

U Vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u grupe cjelodnevnog,  poludnevnog  te  kraćih dnevnih boravaka.

 

Programi iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i provode sukladno Državnom pedagoškom standardu.

 

Članak  30.

Njegu, odgoj i obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu  te skrb o djeci u Vrtiću ostvaruju odgojitelji, stručni suradnici, medicinska sestra /u daljnjem tekstu: stručni djelatnici /, sukladno Državnom pedagoškom standardu, što se podrobno utvrđuje Godišnjim planom i programom Vrtića.

 

Članak 31.

Stručni djelatnici u Vrtiću mogu biti osobe koje pored općih uvjeta ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Članak 32.

Stručni djelatnici dužni su se stručno usavršavati na način određen Zakonom i općim aktom Vrtića.

 

Članak 33.

Izbor i zasnivanje radnog odnosa stručnih i drugih djelatnika Vrtića, obavlja Upravno vijeće Vrtića na prijedlog ravnatelja.

 

Članak 34.

Ustrojstvo, uvjeti i način rada Vrtića te potreban broj stručnih i drugih  djelatnika  pobliže  se  uređuju  Pravilnikom   o   unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

 

Članak 35.

Stručno-pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i  socijalnim radom, radi zadovoljavanja potreba i interesa djece, te radi poticanja i promicanja rada u Vrtiću.

Članak 36.

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje odgojno-obrazovnog plana i programa, te drugi potrebni uvjeti za rad i poslovanje Vrtića prema propisanim normativima i standardima rada.

 

Članak 37.

Tjedno radno vrijeme Vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i skrbi o djeci, te zadovoljavanja potreba djece i zahtjeva roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu u pet radnih dana.

 

Vrtić radnim danom ureduje od 6 i 30  sati do 20,30 sati.

 

Radno vrijeme Vrtića za djecu koja su na ostvarivanju programa traje sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa odnosno potrebama djece i roditelja korisnika usluga.

 

Članak 38.

Dnevni odmor za djelatnike Vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor nad djecom, te omogući kontakt sa strankama.

 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama, posebno s roditeljima djece i njihovim skrbnicima, određuje se sukladno potrebama djece i njihovih roditelja odnosno skrbnika.

 

Članak 39.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, te uredovno vrijeme za rad sa strankama, roditeljima i skrbnicima djece, te drugim  građanima, pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

 

Vrtić je dužan, putem oglasne ploče Vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu odnosno uredovnom vremenu za rad s građanima, roditeljima i skrbnicima, te drugim strankama.

 

Članak 40.

Ostvarivanje prava i obveza roditelja i skrbnika djece uređuju se posebnim ugovorom  o međusobnim pravima i obvezama.

 

VII.  UPRAVLJANJE VRTIĆEM

 

Članak 41.

Vrtićem upravlja upravno vijeće, a ravnatelj  je poslovodni i stručni voditelj vrtića.

 

Članak 42.

Upravno vijeće Vrtića imenuje osnivač na  vrijeme od četiri godine.

Upravno vijeća ima pet članova /5/ slijedeće strukture:

– dva člana iz reda javnih djelatnika

– dva iz reda stručnih  djelatnika Vrtića  ( tajno glasovanje )

– jednog  člana iz reda roditelja djece korisnika usluga.

Upravno vijeće o svim pitanjima iz svog djelokruga odlučuje zajednički, većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Upravno vijeće:

–  donosi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića, uz suglasnost   Osnivača,

– donosi godišnji Plan i program rada vrtića i prati njegovo ostvarivanje

– donosi kurikulum Vrtića

– daje ravnatelju mišljenja i prijedloge o pitanjima od interesa za rad vrtića

– te obavlja druge poslove sukladno Zakonu.

 

2. Ravnatelj

 

Članak 43.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

 

Ravnatelj

 • organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića,
 •  predstavlja i zastupa Vrtić,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića,
 • odgovara za zakonitost rada Vrtića,
 • predlaže Plan i program rada Vrtića,
 • provodi Odluke Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
 • donosi,  odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika vrtića u skladu sa Zakonom
 • donosi odluke u svezi s radom i poslovanjem Vrtića iz svog djelokruga,
 • potpisuje akte Vrtića,
 • podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Vrtića, te
 •  obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

 

Članak 44.

Ravnatelj, u sklopu svojih ovlaštenja može, uz suglasnost Osnivača,  drugoj osobi dati specijalnu ili generalnu punomoć za zastupanje u pravnom prometu.

 

Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju.

 

Članak 45.

Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba:

– koja ispunjava  uvjete  za   odgojitelja   ili   stručnog suradnika,

– ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, i

– koja se ističe stručnim i pedagoškim radom i ima  sposobnosti organizacije rada.

 

Ravnatelja imenuju i razrješava Osnivač na prijedlog upravnog vijeća.

 

Mandat ravnatelja je četiri godine.

 

Članak 46.

Ravnatelj Vrtića može biti razriješen:

– ako sam zatraži razrješenje u skladu s Ugovorom o radu,

– ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni

odnosi   dovode do prestanka radnog odnosa,

– ako ne postupa po propisima ili općim aktima Vrtića, ili neosnovano ne

izvršava odluke organa Vrtića ili postupa protivno njima,

– ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Vrtiću veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Vrtića.

 

Prije donošenja Odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost  izjašnjavanja  o razlozima za razrješenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. STRUČNA I DRUGA TIJELA VRTIĆA

 

Odgojiteljsko vijeće

Članak 47.

Odgojiteljsko vijeće Vrtića je stručno tijelo Vrtića koje odlučuje o stručnim pitanjima odgojno-obrazovnog rada u okviru svojeg djelokruga utvrđenog Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

 

Članak 48.

Odgojiteljsko vijeće čine odgojitelji i drugi stručni djelatnici koji rade na ostvarivanju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću .

 

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg Plana i programa Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, ocjenjuje stručne, pedagoške, socijalne i druge rezultate Vrtića, skrbi o uspješnom ostvarivanju odgojno-obrazovnog rada, skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom, prati ostvarivanje programa i mjera zdravstvene zaštite i kvalitetu  prehrane djece, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada,  potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, ovim Statutom I općim aktima Vrtića.

 

Članak 49.

Odgojiteljsko vijeće saziva i predsjedava mu ravnatelj ili član Odgojiteljskog vijeća kojeg za to posebno ovlasti  ravnatelj.

 

 

 

Članak 50.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama koje se  održavaju najmanje četiri puta unutar tekuće pedagoške godine te prema potrebi.

Odgojiteljsko vijeće donosi odluke  većinom glasova ukupnog broja članova.

Na sjednicama Odgojiteljskog vijeća vodi se zapisnik.

 

Druga tijela Vrtića

Članak 51.

Poradi razmatranja i rješavanja specifičnih pitanja upravno vijeće i ravnatelj mogu osnivati stručna, savjetodavna i druga tijela.

 

Članovi stručnih i savjetodavnih tijela mogu biti stručni djelatnici Vrtića, a po potrebi i drugi stručni djelatnici – vanjski suradnici .

 

IX. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

Članak 52.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja i skrbi o djeci, Vrtić surađuje s roditeljima i skrbnicima djece.

 

Suradnja Vrtića s roditeljima i skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanaka skupine roditelja i na drugi primjeren način.

 

 

Članak 53.

Roditelji i skrbnici djece dužni su pratiti rad i napredovanje djece, poštovati pravila rada Vrtića, odazivati se pozivima Vrtića i s njim surađivati.

 

Članak 54.

Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili skrbnika djece, te suradnja između roditelja ili skrbnika i Vrtića pobliže se uređuje  ugovorom o pravima i obvezama kojeg  sklapa Vrtić sa svakim roditeljem ili skrbnikom djece korisnika programa Vrtića u skladu sa zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

 

X. PLANIRANJE I FINANCIRANJE

     POSLOVANJA

Članak 55.

Vrtić radi na temelju godišnjeg Plana i programa rada.

 

Za ostvarivanje Plana i programa rada Vrtića odgovoran je ravnatelj i Upravno vijeće.

 

 

Članak 56.

Sredstva za rad Vrtića osiguravaju se iz:

– sredstava  proračuna Grada Splita,

–  uplata roditelja djece

– drugih prihoda Vrtića.

 

Vrtić naplaćuje uslugu od roditelja ili skrbnika djece koja pohađaju Vrtić sukladno kriterijima koje utvrđuje Osnivač.

 

Članak 57.

Financijsko poslovanje u Vrtiću obavlja se prema odredbama zakona.

 

 

XI.  OPĆI AKTI VRTIĆA

Članak 58.

Osnovna prava, obveze i odgovornosti djelatnika Vrtića uređuju se zakonom i općim aktima Vrtića.

U Vrtiću se donose slijedeći opći akti:

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,

–  drugi opći akti koje donosi Upravno vijeće, sukladno zakonu, propisima  donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

 

Članak 59.

Statut i Pravilnik o  unutarnjem  ustrojstvu  i  načinu  rada Vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

 

Druge opće akte Vrtića donosi Upravno vijeće na način propisan ovim Statutom.

 

Ravnatelj Vrtića dužan je u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe Županijskom uredu nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja.

Članak 60.

Ovaj Statut i drugi opći akti Vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj ploči Vrtića i mrežnoj stranici vrtića, a u izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima danom objave na oglasnoj ploči Vrtića te mrežnoj stranici Vrtića..

Članak 61.

Izmjene i dopune općih akata  donose se po istom postupku kao i  sami opći akti.

 

Statut i opći akti Vrtića ne mogu imati povratno djelovanje.

 

XII.  RADNI ODNOSI

Članak 62.

Radni odnosi u Vrtiću uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje predškolskog odgoja i skrbi o djeci i općim propisima o radnim odnosima.

 

 

 

Članak 63.

Upravno-pravne i administrativne poslove te poslove u svezi s radnim odnosima obavlja ravnatelj Vrtića.

Ove poslove Osnivač može povjeriti  specijaliziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

Način obavljanja ovih poslova urediti će Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

 

XIII.    JAVNOST RADA VRTIĆA

Članak 64.

Rad Vrtića je javan.

Javnost rada Vrtića ostvaruje se:

– redovnim izvješćivanjem djelatnika Vrtića i korisnika usluga,

– podnošenjem izvješća o ostvarivanju programa rada i poslovanju Vrtića,

– dostupnošću informacija o radu Vrtića sredstvima javnog informiranja,

– izvješćivanjem nadležnih tijela uprave i lokalne samouprave o radu i djelovanju Vrtića.

Članak 65.

Upravno vijeće može utvrditi i druge oblike ostvarivanja javnosti rada.

 

Za ostvarivanje javnosti rada Vrtića odgovorni su Upravno vijeće i ravnatelj.

 

 

 

Članak 66.

Podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Vrtića ili bi štetili njegovom poslovnom ugledu smatraju se poslovnom tajnom koju su dužni čuvati svi djelatnici Vrtića.

 

Članak 67.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može, uz prethodnu suglasnost osnivača, dati samo ravnatelj ili djelatnik Vrtića kojega ravnatelj ovlasti.

 

 

 

 

 

 

XIV. POSLOVNA TAJNA

 

Članak 68.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćenje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Vrtića ili štetilo njegovom  poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

 

 

Članak 69.

Poslovnom tajnom smatraju se:

– dokumenti koje ravnatelj proglasi  poslovnom tajnom,

– podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Vrtiću,

– mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

– plan fizičke i tehničke zaštite djelatnika i  imovine Vrtića,

– druge isprave i podaci čije bi priopćenje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Vrtića i njegova  Osnivača.

 

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćavati ravnatelj i osobe koje on ovlasti.

 

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

 

 

Članak 70.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici Vrtića bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

 

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Vrtiću.

 

 

 

Članak 71.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

 

 

Članak 72.

Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici, kao i drugi djelatnici Vrtića saznaju o  djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima ili skrbnicima.

 

 

 

 

 

XV. NADZOR NAD RADOM VRTIĆA

 

Članak 73.

Nadzor nad zakonitošću rada Vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

 

U provođenju nadzora ravnatelj, upravno vijeće i drugi djelatnici Vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

 

 

 

 

 

 

 

XVI POTICANJE MONTESSORI PEDAGOGIJE

 

Članak 74.

Djelatnici Vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća  potiču i razvijaju Montessori pedagogiju.

O djelatnostima koje ugrožavaju provođenja rada Montessori pedagogije svaki djelatnik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

 

Članak 75.

Vrtić će u izvođenju odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvetiti odgoju djece glede Montessori pedagogije i integracije djece s poteškoćama.

 

Članak 76.

Vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima  lokalne samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluje u cilju poticanja  Montessori pedagogije i  integracije djece s poteškoćama

 

Program rada Vrtića o provedbi Montessori pedagogije i integraciji djece s poteškoćama je dio godišnjeg Programa rada.

 

XVII.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 77.

Ovaj statut donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

 

Izmjene i dopune statuta obavljaju se po postupku za njegovo donošenje.

 

 

Članak 78.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića.

 

Split, 29. listopada 2013.

Predsjednik

upravnog  vijeća:

Ravnatelj:

 

 

Na ovaj Statut Osnivač je dao suglasnost svojim aktom od  28. listopada 2013. god.

 

Ovaj Statut  stupio je na snagu i oglašen je na oglasnoj ploči Vrtića  te mrežnoj stranici Vrtića dana  01. studenog 2013. god.

 

Ravnatelj:

Ligija Krolo

____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sjednici Upravnog vijeća 2. srpnja 2004 izabrani su na prijedlog osnivača novi članovi Upravnog vijeća:

 

 

Divna Škaričić –  kad djelatnik

Nataša Radas

Vesela Mikšić – kao članovi javni radnici  i

Jasminka Tadin – Medicinska sestra-

Elizabeta Franić – kao predstavnik roditelja

 

 

 

 

Leave a Reply