DV Montessori dječja kuća, Viška 7, Split

KLASA: 601-02/19-01/119

URBROJ:2181-182-01-19-138

U Splitu, 28.10.2019

Na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), članka 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 objavljene u Službenom listu EU L 119/1

(dalje u tekstu: Uredba), i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Montessori dječja kuća, ravnateljica Dječjeg vrtića Montessori dječja kuća donosi

O D L U K U

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Divna Škaričić, odgojiteljica i tajnica vrtića, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Montessori dječja kuća.

Članak 2.

U svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka, radnica Divna Škaričić obavljat će najmanje sljedeće zadaće:

  • informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim odredbama Unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
  • prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
  • pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
  • djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Voditelj obrade obvezuje se objaviti kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka te ih priopćiti Agenciji za zaštitu podataka.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web-stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Montessori dječja kuća..

RAVNATELJICA

Ligija Krolo

Dostaviti:

  1. Službenik za zaštitu osobnih podataka
  2. Agencija za zaštitu osobnih podataka (nadzorno tijelo)
  3. Oglasna ploča
  4. Web stranica
  5. Pismohrana