DJEČJI VRTIĆ MONTESSORI DJEČJA KUĆA montessori.djecja.kuca.split@gmail.com

VIŠKA 7, SPLIT

KLASA: 11-02/19-01/01

URBROJ: 2181-182-01-19-136

Split, 29.10.2019

Na temelju Opće Uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016., Zakona o primjeni Uredbe o zaštiti osobnih podataka NN 42/18 i članka 43. Statuta DV Montessori dječja kuća, ravnateljica Dječjeg vrtića Montessori dječja kuća donosi

 P O L I T I K U (PROCEDURU)

prikupljanja i obrade osobnih podataka u Dječjem vrtiću Montessori dječja kuća

Čanak 1.

Dječji vrtić Montessori dječja kuća, (dalje u tekstu: Vrtić) kao voditelj obrade osobnih podataka, obrađuje osobne podatke ispitanika :

 1. osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog zajedničkog kućanstva,
 2. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića
 3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 4. osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 5. osobni podaci djece s posebnim potrebama – korisnika usluga Vrtića,
 6. osobni podaci o članovima Upravnog vijeća,
 7. osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa,
 8. osobni podaci vanjskih suradnika
 9. osobni podaci djece potencijalnih korisnika usluga
 10. posebna kategorija osobnih podataka:
  • članstvo u sindikatu
  • zdravstveno stanje
  • vjeroispovijest
 11. osobni podaci koje je vrtić dužan prikupljati sukladno zakonskim i podzakonskim propisima

Članak 2.

Pravna osnova za prikupljanje i obradu navedenih osobnih podataka je Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Splita, Pravilnik o postupku i mjerilima upisa u Vrtiću i obveza korisnika usluga Vrtića i Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima.

Svrha prikupljanja i obrade podataka:

 • sklapanja i izvršenja ugovora o radu između radnika i Vrtića i radi poštovanja pravnih obveza Vrtića,
 • sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućih programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta u vrtiću i radi poštivanja pravnih obveza Vrtića.

Članak 3.

Svaka obrada osobnih podataka koja se temelji na privoli/suglasnosti ispitanika, provodi se temeljem načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti, načela ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti i pouzdanosti.

Prilikom obrade podataka svaki ispitanik mora biti upoznat s pravom na pristup informacijama vezanim uz postupak obrade osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka, mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka, pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanje, pravom na povlačenje privole/suglasnosti, pravom na prigovor voditelju obrade i nadzornom tijelu, te s podacima o službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Ravnatelj Vrtića za obradu osobnih podataka zadužuje:

 • tajnika za obradu sljedećih osobnih podatka:
 1. osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 2. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića,
 3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 4. osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 5. osobni podaci djece s posebnim potrebama – korisnika usluga Vrtića,
 6. osobni podaci o članovima Upravnog vijeća,
 7. osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa,
 8. osobni podaci vanjskih suradnika
 9. osobni podaci djece potencijalnih korisnika usluga
 10. . posebna kategorija osobnih podataka:
  • članstvo u sindikatu,
  • zdravstveno stanje
  • vjeroispovijest
 1. osobni podaci koje je vrtić dužan prikupljati sukladno zakonskim i podzakonskim propisima

 

 • računopolagatelja, te administrativno-računovodstvene radnike (blagajnik-ekonom) za obradu sljedećih osobnih podataka:
 1. osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 2. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića,
 3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 4. osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 5. osobni podaci djece s posebnim potrebama – korisnika usluga Vrtića,
 6. osobni podaci o članovima Upravnog vijeća,
 7. osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa,
 8. osobni podaci vanjskih suradnika
 9. posebna kategorija osobnih podataka: – članstvo u sindikatu,
  • zdravstveno stanje
  • vjeroispovijest
 • stručne suradnike i medicinsku sestru -zdravstvenog voditelja za obradu sljedećih osobnih podataka:
 1. osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 2. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića,
 3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 4. osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnikausluga Vrtića,roditeljaskrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 5. osobni podaci djece s posebnim potrebama – korisnika usluga Vrtića,
 6. osobni podaci vanjskih suradnika
 7. osobni podaci djece potencijalnih korisnika usluga
 • odgojitelje za obradu sljedećih osobnih podataka:
 1. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića,
 2. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 3. osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva
 4. osobni podaci djece s posebnim potrebama – korisnika usluga Vrtića,
 5. osobni podaci vanjskih suradnika

Članak 5.

Radnici iz članka 4. ove Politike (Procedure) dostavljaju osobne podatke primateljima i izvršiteljima obrade temeljem članka 6. i članka 9. Opće Uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016.,

Članak 6.

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su primjenjivati u svom radu informatičku zaštitu (zaštita od neovlaštenog pristupa-lozinkom) i tehničku zaštitu (svi osobni podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa-zaključavanjem prostorija, ormara i sefova).

Članak 7.

Osobni podaci čuvaju se u rokovima sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog gradiva Vrtića.

Članak 8.

Video nadzorom je obuhvaćena vanjska površina objekta čiji nadzor je nužan i opravdan za zaštitu osoba i imovine.

Na vidljivim mjestima putem naljepnica potrebno je označiti da se vanjske površine Vrtića snimaju video nadzorom, čime se uvažava načelo transparentnosti.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem video nadzora te zaštita prikupljenih podataka u nadležnosti je ravnatelja Vrtića i/ili radnika koje za to ovlasti ravnatelj Vrtića i samo u svrhu zbog kojeg se video nadzor provodi.

Osim osoba iz stavka 3. ovog članka, sustavu video nadzora mogu pristupiti osobe koje održavaju video nadzor te osobe koje na temelju zakonskih ovlasti imaju pravo na uvid u sustav video nadzora.

Snimke dobivene putem video nadzora se automatski brišu u roku ne duljem od šest mjeseci, osim ako je zakonom propisan duži rok.

Članak 9.

Imenovane osobe iz članka 4. ove Politike (Procedure) obavljaju poslove obrade i prikupljanja osobnih podataka, poslove vezane uz upisivanja podataka u evidenciju aktivnosti te druge poslove vezane uz obradu osobnih podataka Dječjeg vrtića propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka i Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka DV Montessori dječja kuća.

Članak 10.

Radnici iz članka 4. ove Politike (Procedure) u obvezi su čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u evidencijama aktivnosti obrade koje vodi/ima pristup Dječji vrtić Montessori dječja kuća, 21000 Split, Viška 7, te iste osobne podatke koristit isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Osobne podatke kojima imaju pravo pristupa djelatnici iz članka 4. ove Politike (Procedure) neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim, neovlaštenim, osobama, te su u obvezi čuvanja povjerljivosti istih osobnih podataka i nakon prestanka prava pristupa osobnim podacima ili prestanka radnog odnosa.

Povreda Procedure (Politike) predstavlja materijalnu odgovornost i povredu radne obveze.

Članak 11.

Ova Politika (procedura) stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Vrtića.

RAVNATELJICA– Ligija Krolo

Dostaviti:

 1. Imenovanima 1.- 5.
 2. Službeniku za zaštitu osobnih podataka
 3. Objava / Oglasna ploča i Web stranica
 4. Pismohrana