Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97; 107/07; 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Montessori dječja kuća, raspisuje 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1. odgojitelja/ice na neodređeno radno vrijeme s 35 sati tjedno (1 izvršitelj/ica) 

UVJETI:

– prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N. 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Montessori dječja kuća, Split

– 3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit, Montessori diploma

Probni rad: 3 mjeseca

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– domovnicu

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)

 a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.)

 b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4.)

– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (u izvorniku ili preslici) podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, na sljedeću email adresu: montessori.djecja.kuca.split@gmail.com 

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

NAPOMENA: Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama vrtića i mrežnim stranicama dječjeg vrtića, dana 1. 3. 2022. god. 

 

Natječaj traje do 15. 3. 2022. i potrebne dokumente treba poslati na email: montessori.djecja.kuca.split@gmail.com