0%

POTREBNI DOKUMENTI

• Rodni list, izvadak iz matice rođenih ili domovnica djeteta (OBAVEZNI DOKUMENTI)

• Potvrde o prebivalištu roditelje ne starije od 3 mjeseca ili preslike osobnih iskaznica roditelja (OBAVEZNI DOKUMENTI)

• Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno (OBAVEZNI DOKUMENTI)

• Rješenje nadležnog ministarstva s klauzulom pravomoćnosti

• Potvrda o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjene ne starija od 30 dana

• Potvrda o statusu redovitog studenata/učenika ne starija od 30 dana

• Pravomoćna presuda o razvodu braka ili dokaz da je brakorazvodna parnica u tijeku ili drugi dokaz

• Rodni list, smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju djeteta kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, oduzeto mu je pravo na roditeljsku skrb, na dugotrajnom lječenju ili dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora ili drugi dokazi

• Rješenje o priznavanju prava na dječji doplatak; ako rješenje za tekuću godinu nije doneseno, prilaže se rješenje iz prošle godine i potvrda o predaji zahtjeva za tekuću godinu

• Sudska odluka ne starija od godine dana ili rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

• Rodni list za svako dijete

• Ime i prezime te OIB brata/sestre

(Max 20 MB)